an imageProcediment a seguir per donar-se de baixa com a col·legiat:

- Sol·licitar-lo per escrit (model de sol·licitud)

- El Col·legi enviarà un comunicat on s'informa de l'obligatorietat de la col·legiació, segons l'Art. 6 i 7 de la Llei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i s'exposen els motius pels quals es pot sol·licitar la baixa. Alhora, s’adjunta el model de declaració responsable perquè el col·legiat l’empleni si presenta algun d'ells.

Motius per causar baixa:

* No exercir la professió en cap de les següents modalitats:
- o en exercici lliure, individual o associat.
- o en relació laboral, amb empresa pública o privada.
- o en relació funcionarial, amb les Administracions Públiques.
- o en qualsevol altra relació reconeguda legalment.
* Exercir la professió fora del territori nacional.
* Altres motius legals.

- Finalmente, se comunica al solicitante la resolución adoptada respecto a su solicitud de baja colegial