an imageRequisits per a donar-se d’alta com a col·legiat:

- Estar en possessió del títol universitari que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques.

- Presentar original o fotocòpia compulsada del resguard del títol o certificat d'haver aprovat el Projecte Final de Carrera o certificat d'estar en situació d'obtenir-lo.

- Una fotografia mida carnet amb fons blanc (jpg, 300 píxels resolució), no s'admetran fotografies de cap altre tipus.

- Presentar fotocòpia de la demanda de l'INEM si s'està a l’atur.

- Emplenar el formulari d'alta com col·legiat (model de sol·licitud d'alta ). (Fitxa Banc ).

- Fotocòpia del DNI.

- Si és un títol homologat a l'espanyol, presentar fotocòpia del Certificat d'Homologació expedit pel Ministeri d'Educació. En aquest cas, cal adjuntar també fotocòpia del Pla d'Estudis, fotocòpia del Títol del país d’origen o quan no se'n disposi, llistat de les notes del curs on consti l’any d'acabament de la carrera..

- Presentación de la documentación, compulsada ó cotejada con el original: en cualquier oficina del Colegio (provisionalmente sólo es posible en formato papel de momento).